صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
Congress Topicsمحورهای کنگره

 

محورهای کنگره:

۱. توانبخشی قلبی معیار پیشگیری اولیه و ثانویه

۲.کنترل عوامل خطر بیماریهای قلبی

۳.رویکرد تخصصی توانبخشی قلبی در جمعیت های هدف بیماری های قلبی

۴. تجویز ورزش و فعالیت در بیماران قلبی

۵.تغذیه مناسب در کنترل عوامل خطر.

۶.ترک اعتیاد در بیماران قلبی.

۷.کنترل عوامل خطر روانشناختی

۸.چالش های خود کنترلی و برگشت به زتدگی نرمال در بیماران قلبی

۹.جنبه های ایمنی و ارزیابی برنامه توانبخشی قلبی

۱۰.اصول و نحوه توانبخشی ریوی


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
برگزارکنندگان و همکاران